Motorkonservering av inombordare

Varje höst är det är dags att se över båten inför vintern. Vi har gjort en steg-för-steg-guide inför motorkonservering av inombordare.

Innehåll:

 1. Olje- och filterbyte
 2. Konservering av kylsystem
 3. Termostaten
 4. Impellern
 5. Kylvattenslangar / avgasslangar
 6. Drivremmar
 7. Bränslesystem
 8. Elsystemet ombord
 9. Ventilation under vinterdvalan

1. Olje- och filterbyte

Du bör byta olja och filter minst en gång per säsong, vanligtvis  på hösten i samband med upptagning. Fördelen är att motorn står med färsk olja över vintern. Gammal olja kan effektivt bryta ner motorn. Det är också viktigt att byta filtret som har till uppgift att rena oljan från sot och metallpartiklar och förhindrar samtidigt onödigt motorslitage.

Gör så här:

 • Starta motorn då båten ligger vid bryggan. Låt motorn komma upp till arbetstemperatur. Stäng av motorn, drag ut oljestickan och för in en oljepump i hålet och pumpa ur oljan. Använd ett kärl med volymangivelse så att du är säker på att du får ut all gammal olja. Särskilt samlas slagg i botten på sumpen, försök därför att suga ut så noga som möjligt.
 • Använd en filtertång för att få av oljefiltret som kan sitta ganska hårt. Ha en trasa och burk i beredskap så minimerar du spill.
 • Därefter tar du lite olja på gummiringen som sitter på filtret, det smörjer samt gör det lättare att dra åt för hand.  Montera på det nya originalfiltret och dra åt det med handkraft. När du känner motstånd så drar du cirka ett halvt varv till. OBS! Använd ej filtertång.
 • När filtret är på plats är det dags att hälla på rätt volym ny motorolja. Tänk även på filtrets volym när du häller på. Låt oljan sjunka ner och kontrollera med mätstickan innan du startar motorn igen. Starta sedan motorn. Låt den gå ett tag så att den nya oljan kommer åt överallt. Kontrollera eventuellt läckage kring oljefiltret.
 • Stanna motorn och kontrollera efter en stund oljenivån.

2. Konservering av kylsystem

Ett rätt underhållet och regelbundet kontrollerat kylsystem minimerar risken för överhettningsskador. Den största orsaken till att motorns kylkanaler rostar är undermåliga konserveringar. Då motorn är tom på vatten och det finns syre i kanalerna är grogrunden för rostangrepp som störst. Det spelar då mindre roll om motorn är sjövattenkyld eller färskvattenkyld. För att undvika frostsprängningar och korrosionsskador under uppläggningsperioden är det viktigt att du också konserverar kylsystemet när båten är upptagen.

OBS! Konservering av kylsystemet bör du göra på land, då det annars finns risk för vattenintrång i båten.

Konservering av sjövattenkylda inombordsmotorer

Principen för konservering av kylsystemet är att kanalerna måste "spolas igenom" och därefter tappas ur. Lossa sugledningen från sjövattenpumpen på insidan. Anslut sedan en ny slang till sugledningen och dra den till en spann som hela tiden fylls med sötvatten.

Det är mycket viktigt att kontrollera att sjövattenpumpen inte går torr. Impellern kommer då att gå sönder och skada på motorn kan bli en konsekvens. Det är även mycket viktigt att sjövattenpumpen verkligen suger själv. Man får absolut inte ansluta en spolslang som med tryck sprutar in vatten i motorns kylsystem.

Gör så här:

 • Kör motorn på tomgång, cirka 10-15 min eller tills dess att motorn har nått tillräcklig temperatur och termostaten öppnar sig. Genom att låta motorn gå ett tag så sköljs allt slam och salt ur motorn. Stäng därefter av motorn.
 • Stick ner sugledningen i blandningen av vatten och glykol. Placera spannen vid avgasutsläppet. På så sätt tas glykolblandningen tillvara och kan cirkulera flera gånger i motorn.
 • Efter några minuter är det klart. Stäng då av motorn igen och låt den kvarvarande glykolblandningen vara kvar i motorn. Den ger ett frysskydd och samtidigt en konserverande hinna på kylvattenkanalerna.
 • Kontrollera och rensa eventuellt sjövattenfilter.

Om motorn skall skyddas under längre tid än normalt kan man med fördel använda emulgerande konserveringsolja. Gör då på samma sätt som ovan men töm systemet eftersom konserveringsoljan inte ger något frysskydd.

Konservering av färskvattenkylda inombordsmotorer

Ett rätt underhållet och regelbundet kontrollerat kylsystem minimerar risken för överhettningsskador. För att undvika frostsprängningar och korrosionsskador under uppläggningsperioden är det viktigt att du också konserverar kylsystemet när båten är upptagen.

OBS! Konservering av kylsystemet bör du göra på land, då det annars finns risk för vattenintrång i båten.

Den färskvattenkylda motorn har två kylsystem: Ett sjövattenkylt system, där oljekylare, värmeväxlare och på vissa motorer även avgasrör konserveras på samma sätt som för den sjövattenkylda motorn. Motorblock och topplock är däremot kylda med färskvatten. Detta system kyls i sin tur av sjövattnet i värmeväxlaren.

Gör så här:

 • Kontrollera fryspunkten på det interna kylsystemets kylvätska med en glykolmätare och fyll på vid behov. Kylvätskeblandningen förlorar sina korrosionsskyddande egenskaper efter hand och bör bytas ut minst vartannat år. Kontrollera och rensa eventuellt sjövattenfilter.
 • Konservera den sjövattenkylda delen på samma sätt som vi har beskrivit ovan.
 • Kontrollera vätskenivån på färskvattenkylsystemet i expansionstanken.
 • Kontrollera att alla avtappningskranar och proppar är stängda.
 • Vissa motorer har zinkanoder i värmeväxlaren. Dessa måste skruvas ur och kontrolleras. Zinkanod skall bytas om 50% är bortfrätt.

3. Termostaten

Om du har en temperaturmätare på din instrumentpanel så kan du se om motorn håller rätt arbetstemperatur. För hög temperatur beror ofta på igensatta kylvattenintag, kylvattenkanaler, värmeväxlare eller defekt impeller. För låg kylvattentemperatur beror ofta på en defekt termostat.

Det är enkelt att kontrollera om termostaten fungerar som den skall:

 • Montera loss termostathuset och plocka ur termostaten.
 • Notera det gradtal som står instansat.
 • Lägg termostaten i en kastrull med vatten tillsammans med en stektermometer.
 • Kontrollera att termostaten öppnar vid det gradtal som du noterade.
 • Om inte, byt termostaten.

4. Impellern

Impellern pumpar kylvatten genom motorns kylsystem. Man kan säga att impellerpumpen är motorns hjärta. Det är därför väldigt viktigt att se till att impellern är av god kondition. Impellern bör bytas minst vartannat år då gummi åldras och blir hårt. En gammal impeller är därför inte lika effektiv som en ny.

För att bibehålla impellerns spänst så kan man göra på följande vis:

 • Lossa sjövattenpumpens lock och ta ur impellern. Observera att detta görs efter konserveringen.
 • Försök att ta ur den med händerna. Om det inte går så använd polygrip eller ett par skruvmejslar. Använd dock verktyg med försiktighet så att inte impeller eller pump skadas.
 • Spola ren impellern i sötvatten och förvara den mörkt i en tillsluten plastpåse under vinterhalvåret.

5. Kylvattenslangar / avgasslangar

Eftersom gummi blir sprödare när det åldras så bör du då och då kontrollera att inga sprickor har uppstått i slangarna. Det räcker inte bara att se på slangarna, utan man måste vrida och dra i dem för att eventuella sprickor skall synas. Läckande kylvattenslangar är en säkerhetsrisk som kan orsaka överhettning av motorn, eller att motorn vattenfylls.

Läckande avgasslangar kan ge farliga avgaser ombord samt förorsaka vattenintrång i båten. Innan båten får vila över vintern så ser du noga över kylsystemets och avgassystemets slangar och slangklämmor. Byt ut de slangar som inte känns mjuka, elastiska och smidiga. Byt även de som har synliga sprickor. Dra samtidigt åt alla slangklämmor.

6. Drivremmar

Kontrollera några gånger per år att drivremmarna för generator och färskvattenpump är rätt spända. Du skall kunna trycka ner remmen cirka 10 mm mitt emellan remskivorna, varken mer eller mindre. Kontrollera remspänningen efter några timmars körning. Du bör även kontrollera remmens utseende innan vintervilan. De får inte vara spruckna eller fransiga.

En felfri drivrem ger bättre laddningseffekt på generatorn och minskar samtidigt risken för överhettning. Det bör alltid finnas en extra rem i beredskap ombord.

7. Bränslesystemet

När du kontrollerar och servar bränslesystemet är det ur säkerhetssynpunkt viktigt att du är noggrann. Det är speciellt viktigt att du inte får in någon smuts i det mycket känsliga bränslesystemet. Vid upptagningen så skall man se till att antingen ha tanken full med diesel eller så skall den vara helt tom. Anledningen till detta är att man på så sätt minskar risken för kondens och därmed vatten i bränslet, vilket leder till problem våren efter.

Om du har ett extra monterat bränslefilter med vattenavskiljare mellan motor och tank så skall eventuellt vatten dräneras innan vintervilan. De gamla bränslefilterna låter du sitta på. Dessa byts på våren innan sjösättningen. Om du har haft problem med smuts i bränslet och igensatta filter under säsongen är det ett gyllene tillfälle att nu under vintern noggrant rengöra bränsletanken.

8. Elsystemet ombord

Sjöluften är en tuff driftsmiljö för ett elsystem, då detta utsätts för både hög fuktighet och salthalt. Av dessa anledningar kan elsystemet ombord drabbas av krypströmmar, oxidering och spänningsfall om du inte underhåller systemet regelbundet.

Kontrollera och se till att ledningar inte är skadade eller utsatta för slagvatten. Det finns annars risk för att läckströmmar kan komma ut till motor/drev eller slagvatten i kölsvinet. Om läckströmmarna slår ut det galvaniska korrosionsskyddet kan det på kort tid uppstå svåra korrosionsskador.

Gör så här:

 • Lossa batterikablarna, rengör kabelskorna och smörj in dem med fett avsett för poler.
 • Kontrollera elektrolytnivån och ladda upp batteriet.
 • Torka rent smutsiga och fuktiga kablage.
 • Spraya kopplingspunkter, kontakter och säkringsplintar på motorn och under instrumentbrädan med universalolja.
 • Lossa och rengör alla kopplingspunkter som är oxiderade.

Eftersom ett batteri självurladdar när det inte används bör du underhållsladda batteriet ett par gånger under vintern. Urladdningen påskyndas ju varmare batteriet förvaras. Lämpligen förvaras därför batteriet i ett kallförråd, balkong eller dyl. Om det är fulladdat så kan det sitta kvar i båten. OBS! Ett batteri tar skada av att vara urladdat en längre tid, och ett urladdat eller dåligt laddat batteri kan förstöras genom frysning.

9. Ventilation under vintervilan

Var noga med ventilationen under uppläggningsperioden. Luften måste kunna cirkulera i båten. Låt dörrar och luckor vara öppna så undviker du kondens och mögel. Detta gäller även luckan till motorrummet. Passa även på att tvätta rent under och bredvid motorn. Använd avfettningsmedel. Ett rent motorrum är en förutsättning för hög säkerhet ombord. Dessutom luktar det mindre olja och servicearbeten blir trevligare att utföra.

För varje motor finns det en instruktionsbok som innehåller mer detaljerad information. De tidsintervaller som anges ovan är endast generella riktlinjer och varierar mellan olika motortyper. I instruktionsboken finns intervaller angivna för just din motor.

*Tänk på att guiden beskriver i generella termer hur en vinterservice/konservering går till och att just din motor kan behöva en speciell service eller tillvägagångssätt som vi inte beskriver här. Fråga din motortillverkare om du är osäker vad som gäller just din motor.

?
Kundvagn
Logga in
Glömt ditt lösenord?
Bli medlem
Redan medlem? Logga in här för att ta del av fördelarna
Glömt lösenordet
Fyll i din email nedan så skickar vi instruktioner till din email på hur du återställer ditt lösenord